Vom începe prin eliminarea corupției și promovarea competenței reale în administrația locală. Vom construi doar legal, inteligent și cu bun gust, iar piețele vor fi aduse la standarde europene. Pe tot parcursul mandatului vom menține o relație de colaborare cu cetățenii sectorului.

1. Zero toleranță pentru corupție
2. Construim legal, inteligent și cu bun gust în Sectorul 5
3. Menținem vie relația cu cetățenii
4. Aducem piețele la standarde europene
5. Promovăm competența în administrația locală

1. Zero toleranță pentru corupție

De ce?

Corupția, în toate formele sale, alterează libertatea economică și distruge eficiența cheltuirii banului public, având un impact negativ semnificativ asupra calității vieții cetățenilor. Administrația locală a Sectorului 5 a fost în ultimii 30 de ani “renumită” pentru corupția endemică.

În momentul de față, în ochii cetățenilor, administrația publica are mai degrabă legătura cu furtul, corupția și premierea membrilor de partid, decât cu rolul său principal și anume slujirea cetățenilor.

Cum?

 1. Vom da instrucțiuni corpului de control al Primarului Sectorului 5 în vederea realizării unor controale continue a angajaților Primăriei, respectiv a celor care lucrează în unitățile subordonate primăriei. Acest compartiment va primi și culege informații privind posibile fapte de corupție, le va verifica și le va înainta spre cercetare organelor competente;
 2. Corpul de control al primarului, la cerere, va putea aviza, din punct de vedere al riscului unor potențiale fapte de corupție, lansarea oricărei achiziții publice și atribuirea unui contract de achiziții publice care au valoarea mai mare de 10.000 lei;
 3. Vom aplica strict sistemul de incompatibilități ale funcționarilor publici, pentru a preîntâmpina orice asocieri de afaceri ca acționari indirecți sau mascați ai firmelor furnizoare de bunuri și servicii pentru administrația publică;
 4. Vom crea un sistem securizat de “whistleblowing” în care funcționarii publici din administrația publică locală vor fi încurajați și sprijiniți pentru a semnala cazurile de corupție;
 5. Vom introduce cursuri de pregătire pentru înțelegerea și aplicarea consecventă a codului etic al funcționarilor publici, inclusiv a mecanismelor de sancționare și de avertizare privind corupția.

2. Construim legal, inteligent și cu bun gust în Sectorul 5

De ce?

Zonele din București care necesită regenerare urbană sunt diferite din multe puncte de vedere, începând de la particularitățile lor definitorii (amplasare în oraș, dimensiune, vecinătăți, caracteristici și dinamică demografică, entități prezente active, starea patrimoniului imobiliar etc.) și până la amalgamul, gravitatea și urgența problemelor cu care se confruntă (sociale, economice, de accesibilitate, de fond construit, de echipare a școlilor/ dispensarelor sau servicii de proximitate etc).

Prin urmare, vor fi soluții și moduri de implementare diferite, durate și bugete sau parteneri care se pot implica. Identificarea și delimitarea zonelor subiect va fi făcută printr-un proces de amplă consultare cu administrația Primăriei Generale, sectorul ONG, inclusiv cu grupurile de inițiativă comunitară.

Prioritățile și planurile de acțiune vor fi stabilite după principii ce vizează urgența problemelor cu care se confruntă oamenii, iar monitorizarea implementării și evaluarea impactului măsurilor luate vor fi subiectul raportărilor periodice și deciziilor de ajustare a proceselor de revitalizare, reînnoire sau reabilitare care să conducă la regenerare urbană.

Stabilirea și implementarea politicii de regenerare urbană a zonelor subiect din București vor fi făcute cu facilitarea specialiștilor în regenerare urbană, care vor prezenta actorilor urbani afectați și implicați soluțiile de succes din alte zone cu probleme similare.

Cum?

 1. Vom asigura extinderea consecventă a rețelelor de spații pietonale/verzi pe trasee preferate și vom dedica un proiect special marilor axe de intrare în capitală, străpungeri rutiere, gări, aeroporturi, care va urmări să materializeze spațial/vizual identitatea vibrantă a Bucureștiului pe care ne-o dorim cu toții;
 2. Vom trata Planurile Urbanistice Zonale aferente Sectorului 5 în mod coordonat cu cele aparținând celorlalte sectoare, prin consultări constante si aplicate cu Primăria Generală;
 3. Vom derula cu maximă celeritate procedurile de analiză, emitere sau refuz de emitere cu privire la Planurile Urbanistice de Detaliu și cu privire la autorizațiile de construcție, pentru a înlesni dezvoltarea investițiilor și, implicit, a sectorului nostru;
 4. Vom respinge orice cerere de emitere a unei autorizații de construcție în cazul nerespectării prevederilor legale;
 5. Vom monitoriza în colaborare cu Inspectoratul de Stat în Construcții toate activitățile de construcție autorizate pentru a ne asigura că antreprenorii respecta cu strictețe limitele autorizațiilor obținute.

3. Menținem vie relația cu cetățenii

De ce?

O Primărie care performează este una orientată spre debirocratizare, simplificarea procedurilor, acces liber la informații publice, consultare și participare în luarea deciziilor, informatizarea și conectarea registrelor de date.

Analizând activitatea Primăriei Sectorului 5, realizăm cât de lipsită de performanță este aceasta în relația cu cetățenii. Avem nevoie să schimbăm cultura organizațională spre a fi mai deschisă, transparentă, capabilă să gestioneze bine informațiile necesare fundamentării actului de guvernare locală.

Cum?

 1. Vom institui un program special de debirocratizare și simplificare prin măsurarea și eficientizarea proceselor care consumă timp și eliminarea redundantelor din sistem;
 2. Vom implementa un sistem electronic centralizat de ticketing și feedback pentru solicitările de acces la informațiile publice, care va furniza rapoarte periodice despre numărul și vechimea solicitărilor și stadiul de răspuns, și care va prelua feedbackul solicitanților în urma răspunsurilor date;
 3. Vom introduce și respecta un program lunar de audiente fizice și online, obligatorii pentru funcționarii publici, începând cu Primarul;
 4. Vom publica online toate contractele de peste o anumită valoare, execuția bugetului pe programe, auditurile periodice de performanță, evaluările personalului, rapoartele de performanță ale diferitelor departamente/direcții, orice alte date relevante pentru calitatea serviciilor publice furnizate sau pentru modul de cheltuire a banilor publici;
 5. Vom crea în cadrul Primăriei o echipă de criză care să fie disponibilă 24/7 și a unui ofițer de relații cu publicul a cărui agenda să fie setată de cetățean.

4. Aducem piețele la standarde europene

De ce?

Piețele agroalimentare sunt în epicentrul comunităților în care se regăsesc și fac parte din identitatea acestora. Sunt în același timp loc de întâlnire, loc de conversație si, nu în ultimul rând, sursa pentru hrana de zi cu zi.

În acest moment sectorul nostru are în administrare o singură piață, Piața Rahova, care nici în acest moment nu are autorizație ISU, respectiv autorizație de funcționare

Cum?

 1. Vom evalua starea actuală a piețelor agroalimentare, vom finanța, prin accesarea de fonduri europene sau prin încheierea de parteneriate public-private, redeschiderea Piețelor 13 Septembrie și Cotroceni, ne vom asigura că Piața Rahova obține toate autorizațiile și vom reamenaja Piața de Flori George Coșbuc;
 2. Vom implementa plafoane diferențiate de tarifare pentru accesul în piețe pentru producători standard, producători bio și revânzători;
 3. Vom organiza piețe volante destinate exclusiv micilor producători locali/ regionali de legume și fructe ori produse agro-alimentare tradiționale;
 4. Vom sprijini implementarea plății cu cardul la tarabă;
  199. Vom întreprinde demersuri pentru cooptarea marilor lanțuri de magazine pentru piața de week-end;
 5. Vom implementa un program specific de salubritate și de ridicare a gunoiului în piețele agroalimentare;
 6. Vom implementa programe de colectare a alimentelor înainte de perioada de expirare și de transferare a acestora către centrele sociale.

5. Promovăm competența în administrația locală

De ce?

Administrația publică locală rămâne încă nereformată la 30 de ani de la Revoluție; mai mult decât atât administrația publică locală a devenit un vehicul electoral și modalitatea prin care partidele politice aflate alternativ la putere controlează statul populând posturile cu membri de partid care, de cele mai multe ori, nu au nici măcar specializările necesare pentru a ocupa astfel de posturi.
Acest mod de abordare a felului în care se face administrație publică a dus la deprofesionalizarea unei bune părți din personal angajat din administrația sectorului 5.

O adecvare a structurii instituționale și a competențelor personalului Primăriei Sectorului 5 este necesară și urgentă, astfel încât acestea să corespundă nevoilor cetățenilor și să fie relevante domeniului sau serviciilor furnizate, fiind, în același timp, eficiente în raport cu resursele disponibile. Din fericire în Primăria Sectorului 5 sunt mulți funcționari bine pregătiți și dedicați, ei urmând a fi promovați în funcțiile de conducere

Cum?

 1. Pe baza sistemului nou de bugetare pe programe, se vor defalca sarcini cantitative/calitative reflectate de indicatori de performanță pentru principalele departamente/direcții/servicii ale administrației publice. Evaluarea personalului se va realiza pe baza îndeplinirii acestor indicatori iar rezultatul evaluării anuale va fi public. Angajații care nu obțin calificativul satisfăcător vor fi disponibilizați, strict în condițiile legii prin respectarea în totalitate a drepturilor de care beneficiază;
 2. Recrutarea și promovarea se vor face exclusiv prin concurs organizat corect și menit să scoată în evidență competențele specifice postului pentru care se aplică;
 3. Vom introduce elementele de salarizare bazate pe performanță în cazul funcțiilor de conducere;
 4. Vom dimensiona corect și rațional necesarul de personal, în raport cu nevoile de furnizare a serviciilor publice la un nivel calitativ corespunzător, al resurselor financiare disponibile și al unei încărcări normale a zilei de lucru.
 5. Vom investi în perfecționarea funcționarilor publici prin cursuri de specializare în cooperare cu instituțiile europene, cursuri privind lucrul eficient cu noile tehnologii, tehnici de lucru cu publicul etc.