Totul pornește de la educație, a cărei calitate și siguranță trebuie sporite prin eliminarea politicului și promovarea competenței. De aceea, vom implica în acest proiect mediul de afaceri și societatea civilă și vom încuraja programele de educație pentru adulți.

Ne propunem, astfel, să reducem rata abandonului școlar și să asigurăm protecția tinerilor din categorii supuse riscurilor.

1. Creștem calitatea și siguranța actului educațional
2. Implicăm mediul de afaceri și societatea civilă
3. Încurajăm dezvoltarea programelor de educație pentru adulți
4. Reducem rata abandonului școlar și asigurăm protecția tuturor categoriilor de tineri supuși riscului
5. Eliminăm influența politicului în educație și promovăm competența

1. Creștem calitatea și siguranța actului educațional

De ce?

Sectorul 5 are, în mod constant, cele mai slabe rezultate atât la examenul de Evaluare Națională, cât și la Bacalaureat, dintre sectoarele municipiului București. Procentul de promovare a examenului de Bacalaureat este, în 2022, sub 75%, continuând un trend descendent. Dacă eliminăm liceele teoretice, însă, procentul devine alarmant, de aproape 50%.

Același lucru se întâmplă și în cazul evaluării naționale, dacă ne raportăm la numărul total al absolvenților de clasa a 8-a din municipiul București. Aceste rezultate determină, în efect de cascadă, abandon școlar, încadrare deficitară în muncă, o calitate scăzută a vieții persoanelor afectate.

Cum?

 1. Vom extinde și îmbunătăți infrastructura școlară prin extinderea spațiilor de studiu si modernizarea laboratoarelor școlare, prin dotarea acestora inclusiv cu tablete interactive și videoproiectoare, astfel încât școlile și grădinițele să poată forma colectivele conform legislației în vigoare; vom asigura toate materialele de igienă în unitățile de învățământ din sector;
 2. Vom dezvolta, în toate școlile în care există un număr de solicitări justificat, programe de tip „Școala de după școală”, care să includă ore de teme cu asistența profesorilor cât și dezvoltarea de programe educaționale non-formale (teatru, dezbateri, muzică, dans, pictură etc.);
 3. Vom construi creșe pentru copii cu vârsta între 1-2 ani si vom construi o unitate de învățământ cu nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal în noul cartier Pucheni;
 4. Vom demara procesul de autorizare ISU (securitate la incendiu) a tuturor unităților de învățământ din Sectorul 5, urmând ca toate unitățile de învățământ să dispună de sisteme de detecție timpurie a incendiilor, precum și sisteme de supraveghere video;
 5. Vom expertiza tehnic gradul de siguranță al clădirilor unităților de învățământ din sector și le vom consolida pe cele unde situația o impune, pe perioada verii sau, în caz de extindere a lucrărilor, cu luarea celor mai eficiente măsuri, astfel încât actul educațional să fie perturbat cât mai puțin;
 6. Vom înființa, dezvolta și profesionaliza cabinetele de consiliere în fiecare școală și vom desfășura un program susținut de combatere a discriminării și bullying-ului;
 7. Vom finanța cursurile de formare a profesorilor în psihologia copilului și metodele de predare care susțin autonomia în învățare, gândire critică și munca în echipă: competențe esențiale pentru societate și pentru forța de muncă din viitor;
 8. Vom susține activitatea ONG-urilor care lucrează cu copiii provenind din medii defavorizate, grupuri vulnerabile și situații de risc, ONG-uri care să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar;
 9. Vom încuraja amenajarea de grădini în curțile școlilor și grădinițelor, în care copiii să învețe să sădească și să îngrijească plantele.
 10. Vom finaliza reconstrucția bazei sportive de natație a liceului Dimitrie Bolintineanu. Aici vom crea un mediu sportiv și recreativ de care să beneficieze toți cetățenii sectorului nostru

2. Implicăm mediul de afaceri și societatea civilă

De ce?

Parteneriatele educaționale dintre școală și mediul de afaceri au ca scop îmbogățirea ofertei școlare, formarea și întărirea competențelor, respectiv orientarea profesională a elevilor.

De asemenea, implicarea ONG-urilor și a voluntarilor va crește cu siguranță atât integrarea comunității cât și diversificarea stimulilor sociali sănătoși și moderni primiți de copiii noștri.

Cum?

 1. Vom realiza traininguri, conferințe, intership-uri, cursuri de formare a cadrelor didactice, ateliere, vom susține realizarea proiectelor de dezvoltare și a aplicațiilor menite a conștientiza și înțelege nevoile reale ale mediului de afaceri;
 2. Vom dezvolta un hub dedicat proiectelor de educație alternativă, care să reprezinte locul de întâlnire dintre școală și reprezentanții industriilor creative;
 3. Vom introduce stimulente financiare pentru persoanele juridice care oferă stagii de pregătire și internship elevilor și studenților care domiciliază în Sectorul 5;
 4. Vom încheia parteneriate cu agenți economici și cu ONG-uri pentru a susține infrastructuri pentru after-school și cluburi pentru copii, cu transport sigur de la școală, care să continue programul de clase primare în acord cu programul de muncă al părinților;
 5. Vom dezvolta învățământul profesional dual în parteneriat public-privat.

3. Încurajăm dezvoltarea programelor de educație pentru adulți

De ce?

Piața muncii este într-o dinamică accentuată, iar adulții sunt deseori puși în situația de a-și schimba, uneori complet, domeniul de activitate, fără a avea o pregătire formală, ori competențe în domeniul în care se angajează, fapt ce duce la costuri economice și sociale, suferind, deopotrivă, cetățenii vizați și angajatorii.
În egală măsură sunt pensionari care doresc să muncească pentru a-și completa veniturile. La rândul ei aceasta categorie de persoane are nevoie de completarea cunoștințelor și a aptitudinilor, în special cele necesare operării noilor tehnologii.

Cum?

 1. Vom sprijini înființarea cursurilor postliceale pe lângă liceele cu profil tehnologic din sectorul 5 (Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, Colegiul Tehnic Energetic, Grupul Școlar Industrial Dimitrie Gusti, Grupul Școlar Industrial Grigore Cerchez);
 2. Vom facilita și susține antreprenorialul educațional, pentru dezvoltarea de proiecte educaționale capabile să furnizeze servicii educaționale de calitate persoanelor adulte;
 3. Vom acorda stimulente financiare persoanelor care parcurg aceste cursuri și, ulterior, reușesc să se angajeze;
 4. Vom derula cursuri de educație civică și financiară pentru toate persoanele capabile de muncă dar care primesc ajutoare financiare din partea UAT Sector 5;
 5. Vom valorifica sălile de festivități din unitățile de învățământ pentru dezvoltarea de proiecte culturale pentru comunitate – spectacole de teatru, dans, muzică.

4. Reducem rata abandonului școlar și asigurăm protecția tuturor categoriilor de tineri supuși riscului

De ce?

Accesul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului. Abandonul școlar determină o serie de fenomene sociale negative, precum șomaj, excludere socială, sărăcie și sănătate precară. Este determinat de diferiți factori precum: probleme familiale sau personale, dificultăți de învățare, situația socio-economică vulnerabilă, fiind accentuat de climatul școlar, relația cu profesorii sau colegii. La nivel european, este asumată ținta de 9% ca rată a abandonului școlar, pentru anul 2030.

Principalele motive ale abandonului școlar sunt direct asociate dificultăților financiare. Populația de etnie romă este cea mai vulnerabilă în fața acestora, iar situația este cu atât mai gravă în cazul fetelor de etnie romă.

Cum?

 1. Protecția copilului va reprezenta prioritatea Primăriei Sector 5. În acest sens vom întări sistemul de monitorizare pentru copiii cu cel mai mare risc de abandon școlar sau neînscriși, prin dezvoltarea, în unitățile de învățământ din Sectorul 5 având un număr mare de elevi din categoria de risc, programe de monitorizare și asistență financiară și pedagogică pentru a asigura acestor elevi mijloacele materiale necesare și suport educațional suplimentar;
 2. Vom implementa programul „A doua șansă” în toate școlile care au o rată de abandon mai mare decât media națională (Școala Gimnazială 125, Școala Gimnazială Petrache Poenaru, Școala Gimnazială „George Călinescu”);
 3. Vom derula anchete sociale în familiile din care provin elevii încadrați în categoria de risc, pentru a identifica în concret problemele cu care se confruntă aceștia și motivele ce pot determina abandonul școlar;
 4. Vom introduce burse sociale special concepute pentru categoriile de elevi cu risc de abandon școlar;
 5. Pentru copiii abandonați în maternități, vom solicita revizuirea convențiilor de colaborare cu autoritățile implicate în clarificarea situației copilului părăsit în maternitate; de asemenea, vom pune accent pe dezinstituționalizarea copiilor fără părinți și întoarcerea lor în mediul familial;
 6. Vom înființa un ansamblu rezidențial de tip familial pentru copiii instituționalizați sau pentru cei a căror separare temporară sau definitivă de părinți nu poate fi prevenită;
 7. Pentru copiii și tinerii care trăiesc pe stradă vom evalua Centrul de Primiri în Regim de Urgență “Cireșarii” și Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copii și vom descuraja fenomenul cerșetoriei;
 8. Pentru tinerele / minorele însărcinate fără suportul familiei, cu risc crescut de abandon al nou-născutului, vom întreprinde acțiuni sistematice de consiliere; precum și identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical;
 9. Pentru copii cu dizabilități fără sprijin în comunitate, vom crea o rețea de asistenți maternali specializați în îngrijirea copiilor cu dizabilități severe, iar un rol important îl va avea Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități;
 10. În sprijinul copiilor ce sunt victime ale violenței domestice, vom identifica copiii abuzați și vom institui imediat măsuri de protecție a acestora; de asemenea, vom lua măsuri pentru creșterea numărului de persoane angajate ca asistent maternal, dacă vom constata că este necesar, cărora să le poată fi plasați copii în regim de urgență;
 11. Vom organiza campanii de sensibilizare a opiniei publice cu obiectiv de combatere a stigmatizării și discriminării copiilor de etnie romă, categorie ce prezintă un risc de excludere socială mult mai mare față de restul copiilor și vom colabora, acordând tot sprijinul logistic necesar, tuturor persoanelor fizice sau organizațiilor neguvernamentale ce se vor implica în munca de voluntariat (în calitate de primar și împreună cu consilierii locali vom participa periodic la aceste activități);
 12. Vom implementa, împreună cu ONG-uri dedicate si voluntari, soluții de monitorizare și asistență psihopedagogică a elevilor vulnerabili si vom finanța cursuri de formare pentru cadrele didactice care lucrează în învățământul de masa cu elevi cu cerințe educaționale speciale, urmând a înființa echipe mobile de intervenție multidisciplinare, precum și linia telefonica (Tel Verde) pentru sesizarea situațiilor de risc;
 13. Vom proceda la identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și accesului acestora la servicii medicale.

5. Eliminăm influența politicului în educație și promovăm competența

De ce?

Interferența actorilor politici în mediului școlar diminuează autonomia și integritatea factorilor decidenți. Eliminarea influențelor politice va duce la creșterea responsabilității cu care se iau deciziile, acestea fiind raportate la nevoile comunității, nu la interesele unor terți.

Observăm cum în ultimii 20 de ani am regresat la capitolul meritocrației care a fost încet dar, din păcate, sigur înlocuita cu PCR – pile, cunoștințe relații –, toate din nefericire politice.

Învățământul din Sectorul 5 este afectat de un flagel și mai periculos, ce încalcă în mod flagrant prevederile legale în materie de educație, anume propaganda politică în școli și mita electorală dirijată către profesori și părinți.

Cum?

 1. Vom sprijini managerii școlari pentru a-și crește indicatorii de performanță, inclusiv prin asistența în scrierea de proiecte;
 2. Vom impune, în colaborare cu Ministerul Educației, ca orice încălcare a legii învățământului să poată fi sesizată și, ulterior, trase la răspundere persoanele care au nesocotit obligațiile ce le revin. Ne referim aici în principal la sancționarea persoanelor care au permis și înlesnit distribuirea materialelor de propagandă electorală în școli pentru a preveni pe viitor o repetare a acestei anomalii.
 3. Vom depolitiza structurile din cadrul Sector 5 care au atribuții în privința educației pentru a elimina orice interese oculte ce parazitează activitatea din acest domeniu;
 4. Vom derula proceduri de angajare transparente, bazate pe meritocrație, pentru ocuparea oricărui post cu atribuții în educație din cadrul Primăriei Sectorului 5.
 5. Vom implementa pentru toate școlile din sector o soluție de tip catalog online, care să permită părinților monitorizarea facilă a conduitei școlare a copiilor și să comunice rapid cu cadrele didactice.