Proiect privind oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei sectorului 5

  1. Denumire Proiect:  

Asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație 

  1. Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Prin prezentul proiect de hotărâre de consiliu local este vizat serviciul public de oficiere a căsătoriilor, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

Pentru a fi posibilă oficierea căsătoriilor de către ofițerul de stare civilă, în alte locații decât cele din interiorul primăriei, primul pas este acela ca Primăria Sector 5 să primească aprobare în vederea instituirii unei taxe pentru acest serviciu de la Consiliul General al Municipiului București. Ulterior primirii acestei împuterniciri, Consiliul Local Sector 5 va putea adopta regulamentul aferent oficierii căsătoriilor în alte locații și taxa aferentă. 

Din cadrul consultărilor publice pe care le-am avut cu cetățenii sectorului 5 a rezultat că există o cerere în creștere a viitorilor soți de a se oficia căsătoriile în alte spații decât cele amenajate de Primăria Sector 5 în acest sens. Pentru a răspunde pozitiv acestei nevoi și ținând cont de faptul că Legea nr. 116/1996 prevede în mod expres posibilitatea oficierii căsătoriilor „în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu aprobarea primarului”, consider că este necesară crearea cadrului administrativ normativ pentru a satisface această nevoie identificată în rândul cetățenilor. Prin prezentul proiect este creat un cadru legislativ clar și previzibil care să stabilească drepturile și obligațiile autorităților publice și a persoanelor fizice solicitante, cu scopul de a aduce satisfacție interesului social generat de dezvoltarea relațiilor umane. 

În acest sens, pentru a asigura serviciile de stare civila într-un cadru reglementat, se impune adoptarea unor taxe speciale in acest domeniu, iar pentru aceasta este necesar acordul Consiliului General al Municipiului București. 

  1. Soluția: 

Solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 pentru a hotărî cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu aceasta. După obținerea acestui acord Consiliul Local Sector 5 va putea stabili procedura specifică oficierii căsătoriilor în alte spații decât cele din cadrul primăriei și instituirea unei taxe aferente care să acopere costurile aferente 

  1. Stadiul proiectului 

Proiectul se află pe circuitul administrativ și, ulterior întocmirii raportului de specialitate, va fi supus dezbaterii în Consiliul Local Sector 5 

Descarca HCL aici; Descarca regulament aici

Proiect privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5

Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5, București, pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei: 

Având în vedere că dreptul la un mediu sănătos este prevăzut în Constituția României, republicată, la art. 35, rezultă, în mod evident, că dreptul la mediu sănătos este un drept fundamental, garantarea acestuia fiind deci obligatorie.  

Totodată, acest drept reprezintă premisa realizării altor drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la viață, la sănătate, etc.  

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 6 alin. (1) că, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice si juridice.  

În același timp, potrivit art. 70 lit. g) din 0.U.G. nr. 195/2005, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale au obligația, să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanenta, desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominantă în spatiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului, unități sanitare și unități de învățământ.  

Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, transpune în legislația națională Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor și Directiva 2005/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului care modifica Directiva 2000/14/CE privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 

Conform raportului din 16.11.2020 referitor la implementarea si administrarea directivei, mai multe studii au evaluat impactul zgomotului asupra sănătății, ajungându-se la concluzia că atunci când expunerea la zgomot este inevitabilă, aceasta poate avea efecte negative asupra sănătății umane și productivității pe de o parte, și mediului natural pe de altă parte, în special când se întâmplă pentru o durată mai lungă. 

Conform evaluării Greenpeace România (raportul “Calitatea aerului în România în anul 2019”, publicat de Ministerul Mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în aprilie 2020.), în București sunt în continuare depășiri ale limitelor de poluare la praf și noxe care pun sănătatea publică în pericol. 

Mașinile pentru îndepărtat frunze prin suflare ridică praful și toate substanțele toxice si nocive din acesta, producând disconfort accentuat  locuitorilor din Sectorul 5 prin faptul că praful este proiectat în curțile acestora, în casele și apartamentele acestora, pe haine, în și pe autoturisme. Mai mult, aceste echipamente sunt puse în funcțiune de motoare în doi timpi, care mai poluează și în alte două moduri: prin zgomot, intensificat de folosirea între blocurile de locuințe sau între case și prin gazeie rezultate (pb, monoxid de carbon), nefiltrate. 

Soluția: 

Restricționarea utilizării pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 a mașinilor pentru îndepărtat frunze prin suflare, așa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Cu titlu de excepție, poate fi permisă folosirea mașinilor pentru îndepărtat frunze prin suflare, așa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006, în parcurile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 

Stadiul proiectului 

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect

Descarca HCL aici

Proiect privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A, în vederea achiziției de motorină pentru alimentarea generatorului de electricitate pus la dispoziție de  UAT Sector 5 București. 

Necesitatea adoptării proiectului – identificarea problemei:

Imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 a fost edificat în baza unei autorizații de construcție emisă de UAT Sector 5 București. În data de 25.07.2012, respectiv în 26.02.2013 au fost emise procesele verbale de recepție de către UAT Sector 5 pentru acest imobil. Prin aceste proceduri administrative, UAT Sector 5 București a certificat practic faptul că construcția a fost edificată în mod legal și că este branșată la toate utilitățile. 

În baza procesului verbal de recepție întocmit de UAT Sector 5 București, proprietarul construcției a putut să intabuleze cele peste 90 de apartamente astfel edificate, ulterior vânzându-le către persoane fizice. 

În data de 18.11.2015 a fost pronunțată sentința nr. 8463 de către Judecătoria Sectorului 5 în baza căreia, la solicitarea ISC, s-a constatat că imobilul a fost construit în neconformitate cu autorizația de construcție. 

Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare. Totodată este important de menționat faptul că hotărârea judecătorească a fost pronunțată în contradictoriu cu constructorul (fostul proprietar), fără a fi fost chemați în judecată cei care au cumpărat apartamentele din imobilul situat în Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5. 

Mai mult, ISC nu a înscris în cartea funciară această hotărâre judecătorească pentru a o face opozabilă terților și astfel, cei care au cumpărat apartamentele după data pronunțării hotărârii să cunoască riscurile la care se supun, achiziționând un apartament în acest imobil. 

În prezent, niciun apartament din imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 nu mai are acces la curent electric din rețeaua națională. 

Pentru a se realiza branșamentul la rețeaua de electricitate, este necesară obținerea unei autorizații de construcție, necesară aducerii rețelei electrice în proximitatea imobilului. Deși Asociația de Proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A Sector 5 a depus, de mai bine de 10 luni o cerere pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism în acest scop, nici până la moment Primăria Generală nu l-a emis. 

UAT Sector 5 București, a pus la dispoziția Asociației de Proprietari un generator de electricitate care consumă, pe lună, în medie 1400 litri de motorină pentru a furniza electricitate 16 ore / zi pentru 20 de apartamente. 

Costul este unul extrem de ridicat pentru puțina electricitate pe care o primesc locuitorii din Nicolae Drăgan nr. 5A. 

Vinovați pentru situația în care se regăsesc cei care dețin apartamente în imobilul din Nicolae Drăgan nr. 5A sunt autoritățile statului, în principal UAT Sector 5 București care nu a constatat neconformitatea imobilului cu autorizația de construcție și, mai mult, a încheiat procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.  

Această situație i-a permis constructorului să intabuleze și vândă apartamentele fără ca acestea să fie branșate legal și corect la electricitate. Urmare a acestor ilegalități comise de reprezentanții UAT Sector 5 București din 2012-2013, Primăria are datoria de a suporta în integralitate cheltuielile aferente achiziției de motorină pentru funcționarea generatorului. Costurile sunt unele însemnate și prohibitive pentru mulți dintre proprietarii din Nicolae Drăgan nr. 5A, ținând cont și de faptul că prețul motorinei este într-o creștere continuă de la începutul acestui an. 

Soluția: 

Acordarea unui sprijin financiar lunar, în valoare de maxim 12.000 lei asociației de proprietari Nicolae Drăgan nr. 5A, în vederea achiziției motorinei ce este necesară pentru a menține în funcțiune generatorul de electricitate pus la dispoziție de UAT Sector 5 București.

Majoritatea Consilierilor Locali din Sectorul 5, formată din PSD PNL a respins acest proiect .

Descarca HCL aici